Berichten

Sociometrie

sociometrie
Sociometrie is een methode van vergelijkend sociaal onderzoek.
Het gebruikt verbale en visuele methoden om overeenkomsten, verbindingen en verschillen tussen individuen in groepen in kaart te brengen.
De vroege methoden van Sociometrie die in 1935 door Moreno werden gepubliceerd zijn de meest breed erkende aspecten van Moreno’s hele werk.
lndien er in een groep gedeelde kennis en helderheid over ieders belangrijkste ander (in bepaalde aspecten) is, en het netwerk van vrienden, collega’s en relaties (het sociaal atoom) bekend is, dan geeft dat groepsleden de mogelijkheid om verbindingen te maken en zich veilig te voelen en zich spontaner te gedragen.
Sociometrie is een bewezen manier om bijvoorbeeld mensen van verschillende culturen beter met elkaar te laten samenleven.
zie ook aparte deel over sociometrie